Cầu nguyện   

Bạn có thể giúp chúng tôi tốt nhất bằng cách cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho chúng ta. Cầu xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để đáp ứng nhu cầu , thách thức , cơ hội mà Ngài mang đến cho chúng ta . Xin Ngài mở những cánh cửa  và những trái tim để ân sủng cứu độ của Ngài. Hãy dành một chút trước khi bạn rời khỏi trang này và cầu nguyện cho những linh hồn … cũng như cầu nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi cần lời cầu nguyện của bạn .


 Bây giờ , xin cầu nguyện đặc biệt cho những người này:
                                                                    

Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt