Peace in Jesus Lutheran Church

1253 N Cole Road​

Boise, Idaho 83704​


(208) 426-8611


​Pastor Daniel F Kramer


PeaceinJesusPastor@gmail.com

Thống tin liên hệ

Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt