Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt 

Niềm tin của chúng tôi​


Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh là sự soi sáng, sự thông suốt của Đức Chúa Trời và là quyền lực duy nhất cho đức tin Christ và cuộc sống của chúng tôi.
Bởi vì tội lỗi chúng ta, của tất cả mọi người đã giành được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và sự trừng phạt đời đời.
Trong tình yêu lớn lao của Ngài đối với chúng ta, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Thế của chúng ta.
Chúa Jêsus Christ gìn giữ luật pháp một cách hoàn hảo và Ngài đã chết trên cây thập tự để chuôc tội lỗi của tất cả mọi người.
Chúng ta được cứu bởi ân điển qua đức tin trong Chúa Jêsus Christ.
Chúa Jêsus là con đường, là sự thật và là sự sống. Trong Ngài chúng ta được hưởng sự tha thứ tội lỗi, hòa với Thiên Chúa, sức manh của cuộc sống, và một niềm hy vọng về thiên thượng. 
Chúa Thánh Thần tạo ra và củng cố niềm tin vào Chúa Jêsus thông qua các phương tiện của ân sủng, đó là thông điệp phúc âm của Chúa Jêsus giao trong Lời Chúa và trong Thánh Lễ Báp-tem và Thánh Lễ Tiệc Thánh.


Nếu muốn nghiên cứu sâu hơn về niềm tin của chúng tôi, hãy vào những liên kết này:

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                              http://www.wels.net/what-we-believe (Những lời chứng ngôn từ WELS)