Sự giao hữu của chúng tôi 


Chúng tôi là một thành viên của Wisconsin Evangelical Lutheran Synod. (Evangelical) Ev: là một từ bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là tốt. Angel: là Thiên Sứ hoặc Phúc âm. “Phúc âm tốt " (Synod) là một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là đồng hành cùng nhau hoặc cùng chung đức tin.


Dưới đây là một số điạ chỉ cuả các nhà thờ mà chúng tôi đang kết nối. Click vào biểu tượng để biết thêm thông tin.

Wisconsin Evangelical Lutheran Thượng Hội Đồng

​​​​​​Hấy đăng ký để nhận bài học suy ngẫm hàng ngày

​​Trường Thượng Hội Đồng của chúng tôi

Cơ hội tình nguyện cùng Thượng Hội Đồng của chúng tôi đang phối hợp thông qua WELS Christian Aid và cứu trợ và Công nhân.

Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt