“Nhà Thờ Bình An Trong Chúa Jêsus, thiết lập bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, mong muốn mang tình yêu thương của Đức Chúa Trời đến tất cả mọi người.  Chúng tôi phục vụ Đức Chúa Trời, giúp đỡ anh chị em, và chia sẻ Tin Mừng về sự bình an qua Chúa Jêsus cho nhân loại.”

Sứ mệnh của chúng tôi

Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt