Tham dự buổi lễ cùng chúng tôi vào ngày chủ nhật  lúc 9:30 English & 10:30 Tiếng Việt 

Tầm nhìn của chúng tôi

                     “Ảnh Tượng của Nhà Thờ Bình An 

Từ Năm 2016 Đến Năm 2019, nhờ ân sủng của Chúa, chúng ta thấy một ảnh tượng:

 1) Mọi hội viên dành thời gian trong Lời của Chúa để lớn lên trong đức tin
 2) Mọi hội viên tham gia trong việc chia sẻ Tin Mừng với những người chưa tin

 3)  Mọi hội viên tham gia trong việc phục vụ Chúa, dùng khả năng mà Ngài đã ban

Chúng ta tin cậy Chúa cho Nhà Thờ Bình An mở rộng hơn và lớn hơn đến năm 2019 và nhiều năm sau nữa!